Logo nl

Privacyverklaring & Cookieverklaring

Privacyverklaring

Deze website wordt gezamenlijk beheerd door een consortium van Gentse stedelijke musea en historische huizen en de dienst BOEKjeBEZOEK van Stad Gent (hierna samen aangeduid als de ‘Gentse musea en historische huizen’ of ‘wij’):

 • GUM - Gents Universiteitsmuseum (BE 0861 892 411)
 • Museum Dr. Guislain (BE 0893.866.084)

Samen treden wij op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken bij de verwerking van uw persoonsgegevens via deze website, bij het faciliteren van de verwerking van persoonsgegevens door de verschillende verwerkingsverantwoordelijken en voor gemeenschappelijke communicatie. Omtrent deze samenwerking is tussen alle aangesloten entiteiten een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkenovereenkomst gesloten.

Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken?

Volgende gegevens kunnen door ons van u verwerkt worden:

 • contactgegevens
 • reservatiegegevens van de bezoekers
 • overeenkomsten en betalings- en facturatiegegevens
 • persoonlijke bijzonderheden
 • foto’s en videobeelden
 • identificatiegegevens
 • gezondheidsgegevens: het is mogelijk dat wij voor een reservatie in zeer beperkte mate uw gezondheidsgegevens verwerken of dat deze onrechtstreeks af te leiden zijn uit uw reservatie. Wij verwerken dergelijke gegevens uitsluitend indien u ze specifiek verstrekt (bv. als opmerking bij uw reservatie) en dit om u de nodige faciliteiten ter beschikking te kunnen stellen bij uw bezoek (bv. rolstoel) dan wel om de activiteit hieraan aan te passen (bv. rondleiding voor slechthorenden) of bij wettelijke verplichting (bv covid-gerelateerde verwerking)
 • elektronische identificatie- en gebruiksgegevens.

Bij een bezoek aan een individueel museum of historisch huis zullen uw persoonsgegevens tevens verwerkt worden onder de individuele verantwoordelijkheid van het betreffende museum of historisch huis. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij naar de individuele privacyverklaringen van de aangesloten musea en historische huizen zoals terug te vinden in de tabel onder titel 1.

Voor welke doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • het reserveren van tickets
 • het verwerken van de betalingen van de tickets;
 • het faciliteren bij het verwerken van persoonsgegevens door de individuele gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.
 • Het behandelen van vragen verzoeken en klachten
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • het verbeteren van de prestaties en het uitzicht van deze website en het garanderen van de veiligheid ervan;
 • het verzamelen van statistieken over het gebruik van deze website.

Op basis van welke rechtsgronden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken op basis van volgende rechtsgronden:

 1. Noodzaak voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst - Het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst die u in het kader van een reservatie of in een andere context aangaat met de Gentse musea en historische huizen, met inbegrip van het beantwoorden van uw vragen omtrent een eventuele activiteit en de reservatie, het opvragen van alle relevante informatie in het kader van de overeenkomst, het nakomen van onze precontractuele verplichtingen, de totstandkoming van de overeenkomst en communicatie omtrent de gesloten overeenkomst.
 2. Wettelijke verplichtingen of vervulling van taken in het algemeen belang - Om te voldoen aan de wettelijke en administratieve verplichtingen die rusten op de Gentse musea en historische huizen, om hun taken in het algemeen belang te vervullen op het gebied van het behoud en het beheer van cultureel erfgoed, en om te voldoen aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen; Om te voldoen aan de vereisten van toegankelijkheid van de Gentse musea en historische huizen voor hulpbehoevende personen en het ter beschikking stellen van de nodige faciliteiten.
 3. Gerechtvaardigd belang - Het verbeteren van de kwaliteit van onze website en dienstverlening en het garanderen van de veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van onze website en online ticketshop. Het versturen van nieuwsbrieven naar bestaande klanten voor soortgelijke aanbiedingen. Een opt-out zal hierbij steeds voorzien zijn.
 4. Toestemming - In het licht van het portretrecht, zullen wij verzoeken om uw toestemming wanneer wij foto’s of videobeelden maken waarop u afgebeeld staat. Voor het plaatsen van niet strikt noodzakelijke cookies bij uw gebruik van onze website, wordt vooraf om uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd via onze cookiebanner. Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief zal u deze berichten ontvangen op basis van de door u verleende toestemming.

Uw toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden door met ons contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en aan wie kunnen wij deze doorgeven?

Hoewel deze website en de ticketshop voor groepsactiviteiten gezamenlijk beheerd worden door de Gentse musea en historische huizen, zijn onze interne systemen technisch geconfigureerd zodat enkel de relevante medewerkers van de musea en historische huizen waarin u een activiteit reserveert of waarmee u om een andere reden contact heeft, toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Een beperkt aantal beheerders van het platform zullen ingevolge hun beheerstaak toegang hebben tot alle gegevens van het platform.

Toegang zal steeds verleend worden op een strikte “need-to-know” basis en dit voor de hierboven beschreven doeleinden, voor zover relevant in uw situatie.

Wat betreft potentiële externe ontvangers van uw persoonsgegevens doen wij waar nodig een beroep op externe dienstverleners ter ondersteuning van onze operationele doeleinden zoals onder meer voor het beheer van deze website en de ticketshop, de uitvoering van betalingen die u uitvoert via de ticketshop, en de digitale bewaring van reservatiegegevens. Deze externe dienstverleners voeren desgevallend bepaalde verwerkingen van gegevens uit namens ons, in welk geval zij optreden als onze “verwerker”. Wij zullen uw gegevens slechts delen met externe dienstverleners in de mate dat dit nodig is voor het desbetreffende doel. De gegevens mogen door hen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Bovendien zijn deze dienstverleners contractueel gebonden om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen door middel van een zogenaamde “verwerkersovereenkomst” die met deze partijen werd gesloten.

Daarnaast is het mogelijk dat wij uw relevante gegevens verstrekken aan overheidsorganen, gerechtelijke instanties en beoefenaars van gereglementeerde beroepen zoals boekhouders en advocaten, met het oog op de naleving van onze wettelijke verplichtingen dan wel in uitvoering van onze taken van algemeen belang, of voor de efficiënte verdediging van onze belangen in het kader van een eventueel juridisch geschil.

Uw gegevens blijven in het kader van onze gezamenlijke activiteiten steeds bewaard binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij treffen strikte technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegde personen, onrechtmatige verwerking, misbruik, beschadiging, verlies en vernietiging.

Deze maatregelen omvatten onder meer:

 • trainingen aan betrokken medewerkers om ervoor te zorgen dat zij op de hoogte zijn van onze verplichtingen inzake gegevensbescherming wanneer zij omgaan met persoonsgegevens;
 • administratieve en technische controles om de toegang tot persoonsgegevens te beperken tot wat noodzakelijk is;
 • technische beveiligingsmaatregelen, met inbegrip van wachtwoorden, meerstapsverificatie, firewalls, antivirussoftware en versleuteling.

Hoewel wij gepaste beveiligingsmaatregelen nemen van zodra wij uw persoonsgegevens ontvangen, is met name de overdracht van gegevens via het internet (met inbegrip van e-mail) nooit volledig veilig. Bijgevolg kunnen wij de veiligheid van de aan ons verstuurde persoonsgegevens nooit volledig garanderen.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden.

Gegevens die betrekking hebben op de uitvoering van een met ons gesloten overeenkomst of die verkregen zijn in het kader van onze dienstverlening worden bijgehouden (i) zolang als noodzakelijk voor de betrokken activiteit, dienst of samenwerking; (ii) de wettelijk vereiste bewaarperiode; of (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures kunnen worden opgestart.

Indien u een account aanmaakt voor onze ticketshop voor groepsactiviteiten, bewaren wij uw accountgegevens zolang uw account actief blijft.

Welke rechten heeft u?

U beschikt over diverse rechten met betrekking tot de gegevens die wij van u verwerken. Indien u een beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve ons te contacteren via de contactgegevens opgenomen onder titel 9 van deze Privacyverklaring.

 1. Recht van inzage en kopie - U heeft het recht om uw gegevens in te zien en hiervan een kopie te krijgen. Onder dit recht valt ook de mogelijkheid om verdere inlichtingen te vragen omtrent de verwerking van uw gegevens, onder meer wat betreft de categorieën van gegevens die van u verwerkt worden en voor welke doeleinden dit gebeurt.
 2. Recht van aanpassing of rectificatie - U heeft het recht om uw gegevens te laten aanpassen indien u meent dat wij beschikken over onjuiste gegevens.
 3. Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid) - U heeft het recht om te vragen dat wij uw gegevens zonder onredelijke vertraging wissen. Wij zullen echter niet altijd in staat zijn om een dergelijk verzoek in te willigen, onder meer wanneer wij de gegevens nog nodig hebben in functie van een lopende overeenkomst, of wanneer het bijhouden van bepaalde gegevens gedurende een bepaalde termijn wettelijk verplicht is.
 4. Recht op beperking van verwerking - U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Op die manier wordt de verwerking tijdelijk stopgezet tot er bijvoorbeeld zekerheid is over de juistheid ervan.
 5. Recht op het intrekken van uw toestemming - Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming (zie hierboven onder titel 4.4), dan heeft u het recht om deze toestemming op elk moment terug in te trekken door ons te contacteren.
 6. Recht van bezwaar - U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens die is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang (zie hierboven titel 4.3) dan wel het algemeen belang. Dit dient te gebeuren op gemotiveerde wijze.
 7. Recht op overdraagbaarheid - U heeft het recht om uw gegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft met uw toestemming of in uitvoering van een overeenkomst, in een gangbare elektronische vorm te verkrijgen. Op die manier kunnen ze makkelijk aan een andere organisatie worden overgedragen. U heeft bovendien het recht om ons te verzoeken om uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie, indien dit technisch mogelijk is.
 8. Recht om klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit - Indien u van mening bent dat wij uw gegevens op een onjuiste manier verwerken, beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. U kan dit doen bij de toezichthoudende autoriteit van de EER-lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan. Aangezien alle musea en historische huizen gevestigd zijn in België, verwijzen wij hieronder naar de contactgegevens van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 351000 Brusselcontact@apd-gba.be

Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

Indien u bovenvermelde rechten wenst uit te oefenen of verdere vragen heeft omtrent onze verwerkingen van uw persoonsgegevens, kan u steeds met ons contact opnemen door een e-mail te sturen naar degentsemusea@stad.gent of een schriftelijk verzoek te richten aan: 

 • Data Protection Officer - Functionaris voor gegevensbescherming — Botermarkt 1, 9000 Gent

Wanneer u een verzoek tot uitoefening van uw rechten indient, zullen wij indien wij twijfelen aan uw identiteit, vragen om deze te verifiëren. Wij zullen in dit geval verzoeken om documenten over te maken die uw identificatie zonder redelijke twijfel mogelijk maken, zoals een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. Dit doen wij om te voorkomen dat uw gegevens in de verkeerde handen zouden terechtkomen. Het volstaat dat op dergelijke kopie uw naam en geboortedatum duidelijk leesbaar zijn. De andere gegevens mag u dan ook schrappen.

De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Wanneer uw verzoek echter kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij u een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door ons gemaakte administratieve kosten. In datzelfde geval kunnen wij er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

In ieder geval brengen wij of de relevante musea en/of historische huizen u steeds uiterlijk binnen een termijn van 1 maand na ontvangst van uw verzoek op de hoogte van het gevolg dat hieraan wordt gegeven. In geval van complexe of veelvuldige verzoeken, kan deze termijn verlengd worden naar 3 maanden. In dit laatste geval wordt u geïnformeerd over de verlenging van de antwoordtermijn.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. Bij iedere wijziging zullen wij de datum van herziening zoals bovenaan weergegeven, aanpassen waarbij de aangepaste privacyverklaring tevens vanaf dit moment in werking treedt. Bij substantiële wijzigingen brengen wij u als betrokkene zo mogelijk en voor zover relevant rechtstreeks op de hoogte.

Cookieverklaring

Algemeen

De Gentse musea en historische huizen (hierna ook “wij”) maken op deze website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technologieën. Met deze Cookieverklaring willen wij u als bezoeker informeren over de manier waarop wij cookies gebruiken.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine informatiebestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat als u een website bezoekt of als u gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Ze werken als een soort geheugensteuntje voor een website. Dankzij cookies kan onze website op een eenvoudige manier specifieke informatie over onze bezoekers en hun surfgedrag bijhouden. Onder de term ‘cookies’ verstaan wij ook technologieën die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals pixels, plug-ins en bepaalde scripts, aangezien deze ook gegevens van u kunnen verzamelen.

Cookies kunnen zowel door de Gentse musea en historische huizen zelf geplaatst worden (“first-party cookies”) als door derden (“third-party cookies”). Third-party cookies zorgen ervoor dat bepaalde gegevens door uw bezoek aan of uw gebruik van onze website doorgezonden worden naar de derde partij die de cookies geplaatst heeft.

Cookies worden soms slechts voor de duur van uw browsingsessie geplaatst (“sessie cookies”, deze worden verwijderd als u de browser afsluit) en soms voor een langere termijn (“persistent” cookies, deze blijven staan tot ze vervallen of tot u ze wist).

Voor welke cookies is mijn toestemming vereist, en hoe kan ik deze geven?

De Gentse musea en historische huizen onderscheiden bij het aanbieden van hun gezamenlijke website de volgende soorten cookies: 

 1. strikt noodzakelijke cookies, 
 2. analytische cookies en 
 3. marketing cookies.

Het gebruik van strikt noodzakelijke cookies is niet afhankelijk van uw toestemming als bezoeker en is noodzakelijk voor de goede werking van onze website, of waar relevant, om u diensten te verstrekken waarnaar u uitdrukkelijk verzocht heeft. Daarom kan u deze cookies niet weigeren.

Alvorens wij enige andere cookies op uw toestel plaatsen, vragen wij om uw voorafgaande toestemming via onze cookiebanner. Door in de cookiebanner op ‘TEKST KNOP’ te klikken, aanvaardt u het gebruik van alle optionele cookies. U beschikt echter ook over de mogelijkheid om uw specifieke voorkeuren door te geven door op ‘TEKST KNOP’ te klikken. In het keuzemenu dat hierbij verschijnt, kan u de gewenste categorieën optionele cookies inschakelen. U dient vervolgens op ‘TEKST KNOP’ te klikken om uw voorkeuren op te slaan. U kan voor het gebruik van deze bijkomende cookies steeds, volledig of gedeeltelijk, uw toestemming terug intrekken. Hoe u dit concreet kan doen, verduidelijken wij onder titel 5

Welke cookies gebruiken de Gentse musea en historische huizen?

Zoals hierboven vermeld, maken de Gentse musea en historische huizen op deze website gebruik van de volgende soorten cookies: (1) strikt noodzakelijke cookies, (2) analytische cookies en (3) marketing cookies.

Hieronder geven wij een algemene omschrijving van deze drie soorten cookies.

Voor elk soort cookie, verstrekken wij hieronder ook een lijst van de specifieke cookies die geactiveerd zijn op onze website en die onder deze categorie vallen, samen met hun specifieke doeleinden en technische eigenschappen.

 1. Strikt noodzakelijke cookies - Onder de strikt noodzakelijke cookies vallen enerzijds technisch essentiële cookies en anderzijds functionele cookies. Technisch essentiële cookies zijn om puur technische redenen noodzakelijk om de communicatie tussen uw toestel en onze website mogelijk te maken. Functionele cookies zorgen er dan weer voor dat de basisfunctionaliteiten van onze website naar behoren werken. Deze cookies worden pas geplaatst nadat u als bezoeker een bepaalde handeling heeft ondernomen op onze website (bv. op de aanvaardingsknop van de cookiebanner klikken). U kan het gebruik van technisch essentiële en functionele cookies niet weigeren omdat ze noodzakelijk zijn voor de beveiliging en de goede werking van de basisfunctionaliteiten van onze website. Hoe dan ook worden deze cookies slechts op uw toestel bewaard om de hierboven vermelde functies uit te oefenen, waardoor de impact op uw privacy gering is. >> IP-adres
 2. Analytische cookies - Analytische cookies stellen ons in staat om meer te weten te komen over de manier waarop u als bezoeker omgaat met en hoe u reageert op de inhoud van onze website. Op die manier kunnen wij onze website nog aantrekkelijker maken. De informatie in kwestie wordt gebruikt om op totaalniveau statistieken over het gebruik van onze website te creëren en te analyseren. >> Google Analytics
 3. Marketing cookies - Onder marketing cookies verstaan wij advertentie-, tracking- en sociale mediacookies. Deze categorie cookies betreft voornamelijk cookies met het oog op het weergeven van advertenties, het implementeren van functies op onze website geboden door sociale media, en het meten van hoe vaak deze advertenties en functies respectievelijk weergegeven en gebruikt worden. >> nog niet van toepassing

Hoe beheer ik mijn cookievoorkeuren?

Hieronder wordt verduidelijkt hoe u uw cookievoorkeuren kan beheren. Aangezien de strikt noodzakelijke cookies, zoals hierboven opgesomd onder titel 4.1, noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze website, kunnen deze cookies niet uitgeschakeld worden. Zij kunnen evenwel steeds manueel verwijderd worden via uw browser (zie onder titel 5.2), maar zullen opnieuw geplaatst worden bij uw volgende bezoek aan de website.

 1. Via de website - U kan op elk moment uw cookievoorkeuren aanpassen via onze website door via de banner uw voorkeuren in te geven.
 2. Via uw browser - Daarnaast kan u uw cookievoorkeuren aanpassen via uw browser. Op die manier kunt u zelf aangeven of bepaalde cookies geplaatst mogen worden en kan u de browser instellen om een bericht weer te geven als er een cookie wordt geplaatst. Daarnaast kan u cookies ook handmatig verwijderen via de optie die u toelaat om uw browsegeschiedenis te wissen. Meer informatie hierover kan u op onderstaande pagina’s terugvinden, afhankelijk van welke browser u gebruikt:

Het verwijderen of uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde toepassingen van onze website en aanvullende diensten niet optimaal functioneren.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om onze Cookieverklaring op elk moment eenzijdig te wijzigen. Elke aangepaste versie zal online terug te vinden zijn op onze website. Vanaf de publicatie is de gewijzigde Cookieverklaring onmiddellijk van toepassing. Indien wij hierbij nieuwe cookies hebben geïmplementeerd op onze website, zullen wij indien vereist opnieuw om uw toestemming vragen. De datum waarop onze Cookieverklaring voor het laatst gewijzigd is, kan u bovenaan deze pagina terugvinden.

Wat als ik nog vragen heb?

Indien u nog vragen zou hebben omtrent onze Cookieverklaring, kan u steeds met ons contact opnemen via AGB Erfgoed, Botermarkt 1, 9000 Gent / degentsemusea@stad.gent

Voor algemene informatie over uw rechten en de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming of om een vordering in te stellen bij de bevoegde rechtbank, verwijzen wij naar onze Privacyverklaring.